Συχνές Ερωτήσεις

Η αρχική Δ.Π.Κ. υποβάλλεται μέσα σε ενενήντα ημερολογιακές (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας και δεν επηρεάζεται από χρονικά μεταγενέστερη απόκτηση άλλης ιδιότητας, που εμπίπτει στο Κεφάλαιο Β' του ν.5026/2023. Συνεπώς, δεν απαιτείται η υποβολή νέας αρχικής δήλωσης με την απόκτηση νέας ιδιότητας, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί τέτοια δήλωση. Επισημαίνεται ότι εάν ο υπόχρεος αποκτήσει ιδιότητα υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα ελεγχόμενου όπως αυτές περιγράφονται σε επόμενη ερώτηση θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αρχική δήλωση προκειμένου να επισυναφθούν και τα αναγκαία έγγραφα. Άλλοι παράγοντες (π.χ. απόκτηση ιδιότητας που εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλου Οργάνου Ελέγχου, απώλεια ιδιότητας για κάποια έτη και απόκτηση τα εκ νέου) δεν επηρεάζουν τον παραπάνω κανόνα και δεν προκαλούν την υποχρέωση υποβολής αρχικής δήλωσης.
Η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία ημεδαπής και αλλοδαπής κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του υπόχρεου, και των ανήλικων τέκνων αυτού, την αξία και τον τρόπο κτήσης αυτών. Η υποχρέωση υποβολής αρχικής Δ.Π.Κ. πρέπει να εκπληρωθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας του κεφαλαίου Β του ν.5026/2023 (αρθρο.3-αρθρο 16), όπως ισχύει.
Με το ν.5026/2023 οι σύζυγοι υπόχρεων σε ΔΠΚ υποβάλλουν ξεχωριστή ΔΠΚ με τα περιουσιακά τους στοιχεία και αυτά των ανήλικων τέκνων τους.
Η ετήσια Δ.Π.Κ. υποβάλλεται εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό του υπόχρεου και των ανήλικων τέκνων αυτού, συμπεριλαμβανομένων όσων ενηλικιώνονται μέσα στο έτος αναφοράς της Δ.Π.Κ.
Με το ν.5026/2023 οι σύζυγοι υπόχρεων σε ΔΠΚ υποβάλλουν ξεχωριστή ΔΠΚ με τα περιουσιακά τους στοιχεία και αυτά των ανήλικων τέκνων τους.
Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τους υπόχρεους ετησίως, όσο διαρκεί η θητεία της δραστηριότητας ή διατηρείται η ιδιότητα των υπόχρεων, καθώς και για δύο (2) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας, με την τελική δήλωση να αφορά στο έτος χρήσης που έπεται της απώλειας της ιδιότητας. Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Όσοι άσκησαν καθήκοντα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2022, θα υποβάλλουν Δ.Π.Κ. έτους 2023 (φορολογικό 2022) και Δ.Π.Κ.2024 (φορολογικό 2023) ακόμη και αν κατά τη διάρκεια του έτους 2022 απώλεσαν την ιδιότητα, που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής σχετικής δήλωσης. Τα ανωτέρω ισχύουν από το φορολογικό έτος 2022 και έπειτα. Υπόχρεοι που απώλεσαν την ιδιότητά τους εντός του φορολογικού έτους 2021 δεν οφείλουν Δ.Π.Κ για το φορολογικό έτος 2022 (Δ.Π.Κ 2023).
Ειδικά, για τους υπόχρεους του άρθρου 4 της περ. α' του άρθρου 6 και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8 (υποχρεωτικά ελεγχόμενους) , η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται και για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της λήξης της θητείας, με την τελική δήλωση να αφορά στο τρίτο έτος χρήσης που έπεται της απώλειας της ιδιότητας. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετική υποχρέωση από ειδική διάταξη νόμου.
Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τα οχήματα, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα, καθώς και για τις συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρία.
Επιλέγοντας «Διόρθωση» ο υπόχρεος μπορεί να συμπληρώσει αυθορμήτως ελλείψεις ή ανακρίβειες της Δ.Π.Κ. του, οποτεδήποτε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και εντός τριάντα ημερών από τη λήξη αυτής.
Όχι. Για την ορθή συμπλήρωση της Δ.Π.Κ. απαιτούνται επιπλέον στοιχεία που αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου και των ανήλικων τέκνων (π.χ. κάθε περιουσιακό στοιχείο στο εξωτερικό, εμπράγματα δικαιώματα στην ημεδαπή που δηλώνονται από άλλο ΑΦΜ από αυτό του υπόχρεου και με διακριτούς κωδικούς TAXISnet, (δίκυκλα, μετοχές). Ενδεχόμενη διαφοροποίηση των πραγματικών στοιχείων σε σχέση με αυτά που αντλούνται από το σύστημα TAXIS δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη για την ορθή καταχώρισή τους.
Ο υπόχρεος δηλώνει στην αρχική Δ.Π.Κ. την περιουσιακή κατάσταση των ανήλικων τέκνων αυτού. Στην ετήσια Δ.Π.Κ. ο υπόχρεος δηλώνει την περιουσιακή κατάσταση των ανήλικων τέκνων αυτού ακόμη κι αν αυτά ενηλικιώθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος στο οποίο αφορά η δήλωση.
Ναι. Οι πίνακες της Δ.Π.Κ. συμπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον ο υπόχρεος ή τα ανήλικα τέκνα του έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στους αντίστοιχους πίνακες. Η επιλογή του σχετικού κουμπιού/check box «Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων...» γίνεται σε όλους τους πίνακες ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν δηλωθεί αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία (ως επιβεβαίωση της μη ύπαρξης).
Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της Δ.Π.Κ., ο υπόχρεος επιλέγει σε κάθε πίνακα το κουτί/check box “Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων...”. Στη συνέχεια ο υπόχρεος επιλέγει το ενεργοποιημένο πλέον κουμπί “Οριστικοποίηση Δήλωσης”. Μετά την επιτυχημένη οριστικοποίηση εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη του χρήστη, η υποβληθείσα δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δήλωσε στα στοιχεία επικοινωνίας ο υπόχρεος.
Τα συνυποβαλλόμενα εκ του νόμου, δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης, επισυνάπτονται αυτόματα ηλεκτρονικά στην υποβαλλόμενη Δ.Π.Κ. και ως εκ τούτου, ο υπόχρεος κατά την ηλεκτρονική υποβολή, δε χρειάζεται να κάνει οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. Υπόχρεοι που ανήκουν σε ιδιότητες που ελέγχονται υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα ή/και σε όσους εμφανισθεί σχετικό μήνυμα στην καρτέλα «Στοιχεία Υπόχρεου» του συστήματος, οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά σε επόμενη σχετική ερώτηση. Σε περίπτωση που δεν το κάνουν η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. αποτυγχάνει και εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη σχετικό μήνυμα λάθους σε κόκκινο πλαίσιο. Οι υπόχρεοι μπορούν να επισυνάπτουν (εφόσον το επιθυμούν) οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρούν ότι συμβάλει στην πληρότητα της δήλωσης τους και επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που παραθέτουν. Όσοι έλαβαν αναδρομικά προηγούμενων ετών, από μισθωτές υπηρεσίες, δηλώνουν το σχετικό ποσό στην ετήσια Δ.Π.Κ. που αφορά στο έτος που εισέπραξαν τα αναδρομικά αυτά και επισυνάπτουν ηλεκτρονικά τη σχετική βεβαίωση αποδοχών, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά αναδρομικών.
Η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) υπάρχει σαν ξεχωριστός πίνακας στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής Δ.Π.Κ. του ν.5026/2023. Η Δ.Ο.Σ. υποβάλλεται στην ίδια προθεσμία με τη Δ.Π.Κ., βάσει της παρ. 1 του αρθρ. 18 του ν.5026/2023.
Σε περίπτωση απόκτησης ιδιότητας υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα ελεγχόμενου από τον υπόχρεο, ενώ κατέχει ιδιότητα μη ελεγχόμενου υποχεωτικά ή κατά προτεραιότητα. Τότε θα πρέπει να υποβληθούν δύο Δ.Π.Κ. στη διάρκεια του ίδιου έτους, μία αρχική για την ιδιότητα υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα ελεγχόμενου (oπως αυτές αναφέρονται στην ερώτηση 23) προκειμένου να επισυναφθούν τα απαραίτητα έγγραφα και μία ετήσια για τις υπόλοιπες ιδιότητες.
Ναι. ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. ή ο/η εν διαστάσει σύζυγος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να υποβάλει Δ.Π.Κ.
Ναι. Αναφορικά με τους δήμους παύουν να είναι υπόχρεα τα μέλη όλων των επιτροπών των δήμων όπως ίσχυε με τον ν 3213/2003 και η υποχρέωση πλέον απορρέει για τους κατέχοντες τις ιδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 6 (πρόεδροι και τακτικά μέλη των οικονομικών επιτροπών και των επιτροπών ποιότητας ζωής των δήμων) σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 14.
Όχι. Το σύστημα ΠΟΘΕΝ και το σύστημα TAXIS είναι ανεξάρτητα συστήματα. Διαλειτουργούν μεταξύ τους με τρόπο που να διευκολύνεται ο υπόχρεος στην προσυμπλήρωση της δήλωσης με ατομικά του στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στο TAXIS. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτά τα στοιχεία παραμένουν αποθηκευμένα μόνο στο σύστημα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.
Επιλέγεται όταν καμία άλλη εκ των προτεινόμενων από το σύστημα τιμών δε μπορεί να σχετισθεί με το υπό καταχώρηση στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος πρέπει να καταχωρίσει επιπλέον, στο σχετικό πεδίο παρατηρήσεων, την αναλυτική του περιγραφή.
Υπόχρεοι που έχουν οριστικοποιήσει τη δήλωσή τους, μπορούν να βεβαιωθούν ότι αυτή υποβλήθηκε επιτυχώς, επιλέγοντας αρχικά «Προβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», στη συνέχεια το έτος που τους ενδιαφέρει από τον (πάνω) πίνακα "Επιλέξτε Δήλωση". Στον (κάτω) πίνακα «Τροποποιήσεις» εμφανίζεται το ιστορικό των Οριστικοποιημένων και Προσωρινά Αποθηκευμένων Δηλώσεων για το έτος επιλογής. Μια δήλωση θεωρείται οριστικοποιημένη όταν αναγράφεται ο σχετικός Αριθμός Δήλωσης και η αντίστοιχη Ημερομηνία Οριστικοποίησης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που υπάρχει η ένδειξη Αρχική στο πεδίο "Είδος Δήλωσης", η Δ.Π.Κ. είναι αρχική και ΔΕΝ συνεπάγεται την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. Ετήσια είναι η Δ.Π.Κ. που έχει την ένδειξη "Ετησία" στο αντίστοιχο πεδίο.
Όσοι εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση με καθυστέρηση μέχρι 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία στην παρ.1 του αρθ.18 του ν.5026/2023, η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. τους, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 200€ για τους υπόχρεους του άρθρου 4 της περ. α' του άρθρου 6 και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8 (υποχρεωτικά ελεγχόμενους) και 50€ για τους λοιπούς υπόχρεους.
Επισημαίνεται ότι όπως ορίζεται με τις νέες διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 5026/2022, η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία και μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.5026/2023, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 400€ για τους υπόχρεους του άρθρου 4 της περ. α' του άρθρου 6 και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8 (υποχρεωτικά ελεγχόμενους)και 100€ για τους λοιπούς υπόχρεους.
Οι υπόχρεοι που θα υποβάλουν Δ.Π.Κ. (είτε ετήσια είτε ανάληψης καθηκόντων) μετά το πέρας της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής, θα ενημερώνονται κατά την δημιουργία της Δ.Π.Κ. ότι για την οριστικοποίηση της εκπρόθεσμης Δ.Π.Κ. απαιτείται πληρωμή παραβόλου. Το ύψος του παραβόλου θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα του ΠΟΘΕΝ, κατά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ., ανάλογα με τις ημέρες της καθυστέρησης εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης. Κατά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. το σύστημα του ΠΟΘΕΝ εκδίδει αυτόματα το κατάλληλο παράβολο και ενημερώνει τον υπόχρεο με τον αριθμό και τον τύπο του παραβόλου που πρέπει να πληρωθεί ηλεκτρονικά στο https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo. Στην ιστοσελίδα του e-paravolo αναφέρονται όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής του. Σημειώνεται ότι, υπόχρεοι που έχουν αποθηκεύσει τη Δ.Π.Κ. τους αλλά δεν την οριστικοποίησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα ενημερώνονται για το ύψος του παραβόλου που απαιτείται για την εκπρόθεσμη υποβολή, κατά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ.
Οι υπόχρεοι που απέκτησαν την ιδιότητα με τα αρθ.3 εως 16 του ν.5026/2023, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ερώτηση, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν αρχική Δ.Π.Κ και ΔΟΣ με ημερομηνία αναφοράς την 28/02/2023 και εφόσον δεν έχουν υποχρέωση υποβολής ετήσιας ΔΠΚ 2023 (χρήση 2022).
Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αρχικών ΔΠΚ και ΔΟΣ 2023 που απέκτησαν ιδιότητα από την 28/02/2023 θα πραγματοποιηθεί μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ενιαίας εφαρμογής pothen τον Δεκέμβριο του έτους 2023( αρ Κ.Υ.Α 17991/04-05-2023/ ΦΕΚ Β 2963) και αφού καταχωρισθούν σωρευτικά στην κατάσταση αρχικών δηλώσεων του αρθ. 17 του ν.5026/2023 που θα οριστικοποιηθεί την 15/12/2023 (αρθ.10 της Κ.Υ.Α 17991/04-05-2023/ ΦΕΚ Β 2963)
Τέλος, επισημαίνεται ότι η ιδιότητα "Σύζυγος υπόχρεου», που πλέον με το νέο νόμο 5026/2023 προκαλεί υποχρέωση υποβολή διακριτής Δ.Π.Κ, δε λογίζεται ως νέα ιδιότητα, η απόκτηση της οποίας προκαλεί την υποχρέωση υποβολής αρχικής Δ.Π.Κ, καθώς σύμφωνα με την από 11/05/2023 απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25 του προαναφερθέντος νόμου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των συζύγων, Μ.Σ.Σ. και εν διαστάσει συζύγων που έχουν ήδη υποβληθεί θα θεωρούνται ως ετήσιες και ως εκ τούτου οι ως άνω υπόχρεοι δεν υποχρεούνται σε εκ νέου υποβολή Δ.Π.Κ και Δ.Ο.Σ με την έναρξη ισχύος του ν. 5026/2023.
Όχι δεν χρειάζεται εκ νέου υποβολή αρχικής Δ.Π.Κ, καθώς σύμφωνα με την από 11/05/2023 απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25 του ν.5026, οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι την έναρξη λειτουργίας της προσαρμοσμένης στο ν.5026/2023 ηλεκτρονικής εφαρμογής (16/12/2023) θα θεωρούνται έγκυρες έστω και αν υποβάλλονται με την προβλεπόμενη από το ν. 3213/2003 μορφή.
Σε περίπτωση μη υποβολής Δ.Π.Κ. και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων, ο συντονιστής του άρθρου 26 και τα όργανα του άρθρου 27 ενημερώνουν αμελλητί τους αρμόδιους φορείς ή όργανα της παρ. 1 του άρθρου 17 και ο υπόχρεος διώκεται πειθαρχικά κατά τις κείμενες πειθαρχικές διατάξεις.
Υποχρεωτικά ελεγχόμενοι είναι οι υπόχρεοι με τις εξής ιδιότητες:
α)Τα μέλη της Κυβέρνησης και τους υφυπουργούς
β) Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση κατά το πρώτο κεφάλαιο του ν. 3023/2002 (Α’ 146) και του π.δ. 15/2022 (Α’ 39)
γ) Οι Βουλευτές και ευρωβουλευτές.
δ) Όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων της περ. α’, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3023/2002 και το άρθρο 11 του π.δ. 15/2022.
ε) Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι
στ) Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί.
ζ) Σύζυγοι υπόχρεων όλων των παραπάνω κατηγοριών
Κατά προτεραιότητα ελεγχόμενοι είναι οι υπόχρεοι με τις εξής ιδιότητες:
α)Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης.
β)Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
γ)Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές και Διευθύνοντες Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών.
δ)Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ε)Ιδιοκτήτες, εκδότες, βασικοί μέτοχοι, πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές, καθώς και γενικοί διευθυντές και διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση: τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, και επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
στ) Αρχηγοί και Υπαρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος
ζ) Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και ο Εμπειρογνώμονας, (εφόσον είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ν. 4389/2016. Άρθρο 34).
Στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, οι οποίες ελέγχονται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα αναγκαία έγγραφα, εφόσον αυτά δεν έχουν επισυναφθεί αυτόματα, σύμφωνα με την παρ. 7 του αρθρου 21 του ν5026/2023. Η επισύναψη γίνεται άπαξ κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης και όποτε υπάρχουν μεταβολές κατά την υποβολή κάθε ετήσιας δήλωσης, από τα οποία προκύπτει η δηλούμενη περιουσιακή κατάσταση και ειδικότερα:
α. Συμβόλαια των ακινήτων, όταν πρόκειται για ακίνητα που είτε δεν περιλαμβάνονται στη μεταφορά κατά την παρ. 6 είτε δεν επιλέχθηκε να μεταφερθούν κατά την παρ. 6 του αρ.21 του ν.5026/2023,
β. Βεβαιώσεις επενδυτικών προϊόντων και χαρτοφυλακίων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως αυτά περιγράφονται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.5026/2023, που κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνουν το όνομα του χειριστή της μερίδας, το όνομα των προϊόντων, το κόστος κτήσης και την αποτίμηση αυτών,
γ. Βεβαιώσεις ή παραστατικά για κάθε είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστευμάτων (trusts),
δ. Παραστατικά των ημεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων ή εταιρειών μίσθωσης θυρίδων από τα οποία αποδεικνύεται η μίσθωση θυρίδων,
ε. Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων οποιασδήποτε χρήσης, καθώς και πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων και σε περίπτωση απόκτησης ή εκποίησης των πιο πάνω μέσων κατά τη διάρκεια του χρόνου που αφορά η δήλωση, επιπλέον παραστατικά αγοράς ή πώλησης,
στ. Παραστατικά για συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση,
ζ. Παραστατικά από τα οποία προκύπτουν οι δανειακές υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 20, μόνο για τις δηλώσεις των υπόχρεων του άρθρου 4, της περ. α’ του άρθρου 6 και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 (υποχρεωτικά ελεγχόμενοι)
η. Παραστατικά αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών από τα οποία προκύπτουν τα υπόλοιπα κάθε είδους καταθέσεων που τηρούνται στην αλλοδαπή.
Προκειμένου να μην ξεπεραστεί το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος (10 MΒ) κάθε αρχείου που επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική Δ.Π.Κ., προτείνεται να ψηφιοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα με σαρωτή (scanner), επιλέγοντας τύπο σάρωσης ασπρόμαυρο (black & white), μέγιστη ανάλυση 300 dpi, και τύπο αρχείου pdf. Ακολουθώντας τις ανωτέρω οδηγίες, θα καταστεί δυνατό να επισυναφθεί ηλεκτρονικά, η πλειοψηφία των εγγράφων. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάψουν τα έγγραφά τους με αποδεκτή ευκρίνεια ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι όλα τα images, pdf, txt, doc, docx, xls και xlsx.